Verlofaanvraag

Verlof moet officieel worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier voor verlof kunt u onderaan dit schrijven invullen en versturen.
De directie bepaalt uiteindelijk of het verlof wel/niet wordt toegekend. 
De regels voor het verlof kunt u hier vinden:

Vrijstelling van leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties. 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Daar zijn wettelijke regels voor. Die regels gelden voor u als ouder/verzorger als wel voor de directie van de school.
Er bestaan twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof onder “gewichtige omstandigheden”.
 
Op vakantie onder schooltijd. 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep (denk aan: landbouw en horeca) van (één van) de ouders.
In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Een werkgeversverklaring moet aan het schriftelijke verzoek toegevoegd worden.
Enkele voorwaarden zijn hieraan verbonden:de aanvraag moet ten minste acht weken van tevoren ingediend worden; dit in verband met een eventuele bezwaarprocedure. 
de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
komt de leerling pas later op school als gevolg van ziekte van hem/haar of van een gezinslid dan is - om misverstanden te voorkomen - een doktersverklaring noodzakelijk en van groot belang.
Verlof in geval van "gewichtige omstandigheden". 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directie van de school te worden voorgelegd.
Onder “gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen.
Voor bepaalde omstandigheden kan verlof worden gevraagd.

De volgende situaties zijn wel gewichtige omstandigheden:voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
voor verhuizing van het gezin voor ten hoogste één dag;
het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directie;
overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4 e graad voor ten hoogste 1 dag;
viering van een 25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksfeest van ouders of grootouders voor 1 dag
extra verlof in verband met religieuze verplichtingen (feestdagen)
voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.                              
De volgende situaties zijn bijvoorbeeld géén gewichtige omstandigheden:familiebezoek in het buitenland.
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. · verjaardagen van gezinsleden.
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van te voren via de directie van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd,

Niet eens met het besluit.

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het met dat besluit niet eens, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste een omschrijving bevatten van het besluit dat is genomen en de argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord bent met het besluit.
U krijgt schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift genomen is.

Ongeoorloofd verzuim.

Zonder toestemming opgenomen verlof wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal een proces-verbaal worden opgemaakt. De directeur kan worden bestraft met hechtenis en geldboete als hij /zij in gebreke blijft het ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Aanvraag extra verlof

Veld leegmaken