Ons Onderwijs

Onze werkwijze

We werken met thema’s, omdat we daarin een betekenisvolle omgeving kunnen creëren.
Door in het thema de ‘echte wereld’ binnen te halen (bijvoorbeeld voorwerpen die met het thema te maken hebben, de echte wereld naspelen, excursies en gastsprekers), krijgt het thema betekenis en wordt de leerling uitgedaagd en betrokken.
In de onderbouw is het spel het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. In de midden- en bovenbouw gaan wij uit van onderzoek en onderzoeksvragen om ons onderwijs vorm te geven. Taalactiviteiten staan zoveel mogelijk in het teken van het thema en zijn functioneel.
Om een goede doorgaande lijn te waarborgen werken wij bij rekenen, aanvankelijk technisch lezen en spelling met een methode.
Ons onderwijs is gebaseerd op betrokkenheid, eigen initiatief en talent van kinderen, zodat zij actief en zelfstandig vorm kunnen geven aan hun eigen leerproces.
 

Pedagogisch beleid

 
Op de Parnassia leren wij de kinderen gedrag aan met behulp van Positive Behaviour Support (PBS). Het doel is om een positieve, sociale omgeving te creëren, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Uitgangspunt is dat alles wat je aandacht geeft groeit. De kracht van PBS is erop gericht om door middel van het uitspreken en zichtbaar maken van positieve gedragsverwachtingen, helder te maken welk gedrag in verschillende situaties gewenst is. Door gewenst gedrag aan te leren en vervolgens te stimuleren door te belonen zal het meer voorkomen.
 
Zodra we het hebben over PBS, hebben we het over gedrag van leerlingen en leerkrachten. Binnen de school werken we met een gedragsteam (pedagogisch team, het is breder dan alleen inzetten op PBS). In het gedragsteam zitten een aantal leerkrachten uit verschillende groepen en de intern begeleider. Het gedragsteam heeft een ondersteunende rol bij de uitvoering en borging van PBS. Zo zorgt het voor de regel van de maand en de zichtbaarheid van gewenst gedrag. Tevens bespreekt het gedragsteam leerlingen die opvallend gedrag vertonen en ondersteunt de leerkracht om het gedrag weer onder controle te krijgen. We hanteren drie niveaus van gedrag op school.

Het groene niveau is het basisniveau. Ongeveer 85% van de leerlingen houdt zich met minimale aandacht aan de schoolafspraken. Dan volgt het gele niveau (10 tot 15%), dit zijn leerlingen die extra aandacht nodig hebben om zich de schoolafspraken eigen te maken. Tenslotte heb je het rode niveau (0 tot 5%), deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van gedrag.
 
Het doel van het gedragsteam is om samen met de leerkrachten ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen genoeg hebben aan de aanpak van het groene niveau.
Daarnaast hanteert de Parnassia ook een pestprotocol. Dit is te vinden op de website.
 

OGO

OntwikkelingsGericht Onderwijs laat zich het best omschrijven als een visie op hoe kinderen leren en zich ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich op een unieke manier. Onze school moedigt leerlingen aan zich te blijven ontwikkelen en steeds een stap verder te zetten. Een ander uitgangspunt van OGO is dat kinderen van uit zichzelf leergierig zijn. ‘Zelf doen!’ roepen de kleuters al. Door zelf te spelen en te onderzoeken, leren kinderen. Een derde uitgangspunt is: dat leerlingen zich ontwikkelen in een betekenisvolle omgeving.

                                                                             
 

Thema’s

Via thema’s krijgt ons onderwijs vorm. Door in het thema de ‘echte wereld’ (echte voorwerpen die met het thema te maken hebben, excursies en vakmensen die over onderwerpen kunnen praten) binnen te halen, krijgt het thema betekenis en wordt de leerling betrokken. Door middel van betekenisvolle startactiviteiten raken de leerlingen enthousiast, maken plannen, stellen vragen en krijgt de leerkracht een beeld van de voorkennis en interesse van de leerlingen. De leerkracht stemt het aanbod hierop af. Zo geven leerkracht en leerling samen vorm aan het thema. Een belangrijk middel hierbij is de sociaal culturele praktijk. Voorbeelden hiervan zijn: een winkel, een camping, een museum, een redactie. Door spel in de onderbouw en werken met onderzoeksvragen in de midden- en bovenbouw krijgt het thema verdieping. Het resultaat van dit proces is te zien in een afsluiting. Dit kan bijvoorbeeld een presentatie zijn, een werkstuk, een markt, een toneelstuk, een website.
Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen maken wij gebruik van HOREB. In dit systeem leggen wij onze voorbereiding, doelen en observaties vast en stemmen vervolgens ons vervolgaanbod hierop af.
Vanaf groep 3 nemen wij zowel methodegebonden toetsen als methodeonafhankelijke toetsen (Diatoetsen) af om een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind te krijgen.
Gedurende het schooljaar houden leerkracht en leerling een persoonlijk portfolio bij. Dit delen wij met ouders zodat zij de ontwikkeling van hun kind goed kunnen volgen.
 

Methodes

Op de Parnassia wordt naast het OntwikkelingsGericht Onderwijs, waarbij we het aanbod doen via thema’s, ook deels gewerkt met methodes voor het basisaanbod (rekenen en taal). Hierbij gebruiken we SNAPPET als middel voor digitale verwerking. De volgende methodes worden gebruikt:
  • Wereld in getallen (rekenen- en wiskunde) verwerking via SNAPPET
  • Taal op Maat (spelling) verwerking via SNAPPET en op schrift
  • Taal in Blokjes (methode ondersteuning spelling)
  • Veilig Leren Lezen (aanvankelijk lezen)
  • Nieuwsbegrip (lezen met begrip) in combinatie met de aanpak volgens Close Reading
  • Pennenstreken (technisch schrijven)
  • Kwink (Sociaal emotionele ontwikkeling)
  • Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)

Engels

Kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met de Engelse taal: ze zien en ontmoeten vaker Engelssprekende kinderen en komen dankzij sociale media, internet, computergames en liedjes steeds vaker in aanraking met deze internationale taal. Kunnen communiceren in het Engels is hierdoor steeds belangrijker geworden. Op basisschool Parnassia willen wij onze leerlingen voorbereiden op onze internationale en dynamische maatschappij. Wij willen dat de kinderen leren hoe zij Engels als communicatiemiddel kunnen toepassen in alledaagse situaties.
In de praktijk betekent dit dat de Engelse lessen zoveel mogelijk passen binnen het thema van dat moment. Zij sluiten aan op ons OntwikkelingsGericht Onderwijs. De lessen zijn betekenisvol en de kinderen worden uitgedaagd om continu Engels als voertaal te gebruiken. 


ICT

Ook op de basisschool neemt de digitale wereld een steeds grotere plek in.
We werken aan de digitale geletterdheid: informatievaardigheden, ICT -basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking (o.a. programmeren). Hierbij leren de kinderen in algemene zin omgaan met technologie. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende programma's, tekstverwerkers, media en apparatuur.
We stimuleren kinderen een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van technologie en het gebruik ervan. Hoe ga je veilig om met technologie? Hoe zet ik technologie zo in dat het mij helpt bij wat ik wil bereiken? Wat is verantwoord gebruik van technologie en met welke normen en waarden heb ik te maken bij het gebruik van technologie?
We werken aan digitale geletterdheid door middel van opdrachten en werkvormen aansluitend aan het thema. Voorbeelden: een website maken voor de opgerichte bakker, een 360 graden video als videotour voor het museum, digitaal logo's ontwerpen voor een politieke partij enzovoorts.